O Nas

     Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórznach jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla tych, którzy wymagają świadczeń zdrowotnych i innych form pomocy niezbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Działalność ŚDS ma na celu pomaganie podopiecznym w przezwyciężaniu codziennych problemów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka ma również uczyć samodzielności, współistnienia w grupie, a także zapewnić wszechstronny rozwój psychoruchowy. Do zadań ŚDS należy również systematyczne prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz integrowanie uczestników z osobami niepełnosprawnymi z innych ośrodków i instytucji działających na terenie naszej gminy.

Skip to content