Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej ŚDS: www.sdszagorzany.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.11.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 10.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak wyszukiwarki artykułów

Wyłączeni:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Zgodność ze standardami:

Strona wykorzystuje częściowo następujące rozwiązania: WCAG 2.1 (walidacja przeprowadzona 28.03.2023)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja:

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czy czytelności czcionki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Sroka, e-mail: dyrektor@sdszagorzany.pl  Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer telefonu: ( 12) 251-40-41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi,
 • wskazanie sposobu kontaktu,
 • określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji w innej alternatywnej formie.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczn:

Budynek w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy, znajduje się w Zagórzanach. Wejście do budynku znajduje się od strony północnej z możliwością podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ośrodek wyposażony jest w urządzenie umożliwiające przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (schodołaz), oraz poręcze przyścienne. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp do wszystkich pomieszczeń Ośrodka z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Przy budynku znajduje się duży parking. Wjazd na parking jest od strony północnej.

Skip to content